Natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu: Voditelj/ica komunikacije i marketinga

Pogon otvara natječaj na radnom mjestu voditelj/ica komunikacije i marketinga – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme. Natječaj je otvoren od 29. siječnja 2024. do 13. veljače 2024 do 23:59 sati.

Na temelju članka 25. Statuta Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (dalje u tekstu: Pogon), od 21.12.2016. g., članaka 7., 8. i 9. Pravilnika o radu te Odluke Upravnog vijeća Pogona, KLASA: 003-05/23-02/01, URBROJ: 2402-6014/01-23-11 od 27. prosinca 2023. godine, Pogon raspisuje Javni natječaj za zapošlljavanje na radnom mjestu voditelj/ica komunikacije i marketinga – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Skraćeni opis poslova

 • izrađuje i prati provedbu komunikacijskih i marketinških planova
 • osmišljava, priprema i uređuje komunikacijske i marketinške materijale o Centru i njegovim programima te internetska, tiskana i druga izdanja Centra
 • organizira prikupljanje i pripremu materijala potrebnih za promidžbu i marketing programa i projekata te Centra u cjelini
 • organizira distribuciju promotivnih materijala i oglašavanje programa
 • vodi adresare i baze podataka vezane za komunikaciju i marketing te ih redovito ažurira
 • uređuje internetske stranice Centra i koordinira korištenje svih internetskih alata potrebnih za rad Centra
 • vodi sve potrebne evidencije vezano uz djelokrug svog rada i priprema analize na temelju tih evidencija
 • sudjeluje u pripremi prijava projekata i programa na domaće i međunarodne natječaje

Detaljan opis poslova dostupan je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada PogonaPravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pogona (veljača 2020.)

Rad se zasniva na neodređeno, puno vrijeme, uz obvezni probni rad, u trajanju koje ovisi o stručnoj spremi; do četiri mjeseca za VŠS, do šest mjeseci za VSS.

Uvjeti za radno mjesto Voditelj/ica komunikacije i marketinga

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij s ukupno 300 ECTS bodova odnosno visoka stručna sprema koju je radnik stekao u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN broj 119/22) ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski (dodiplomski) stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i najmanje 180 ECTS bodova odnosno viša stručna sprema koju je radnik stekao u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN broj 119/22)
 • dvije godine iskustva u obavljanju sličnih poslova
 • razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti
 • dobro poznavanje rada na računalu
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Dokumentacija koju su kandidati, u elektroničkom obliku obvezni priložiti

 1. Prijava (Prijava mora sadržavati osnovne informacije o kandidatu – ime, prezime,
  kontakt podaci: adresa, telefon, adresa elektroničke pošte);
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika potvrde/diplome);
 3. Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u
  matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrde o vrsti
  poslova i razdoblju njihovog obavljanja, ugovori o djelu i ostali odgovarajući dokazi);
 4. Dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe/diplome nadležne obrazovne
  ustanove, preslika svjedodžbe, preslika indeksa ili dr.);
 5. Životopis u kojem se taksativno navodi radno iskustvo, obrazovanje, osnovne vještine
  i sposobnosti i druge važne informacije.

Obveznu dokumentaciju potrebno je priložiti isključivo u PDF formatu, svaki dokument kao zasebni prilog.

Svi dokazi koji se dostavljaju moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno kandidati koji dostavljaju dokumentaciju na stranom jeziku, dužni su uz istu dostaviti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

Iz priložene dokumentacije mora biti nedvojbeno jasno ispunjenje uvjeta propisanih natječajem.

Pored navedenih obveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo – do 4 priloga.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge u naznačenom formatu navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj niti će biti pozvana na dopunu istih.

Testiranje i razgovor

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvani na testiranje radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina.

Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja i praktičnog zadatka.

Upućujemo kandidate da za pripremu detaljno pogledaju informacije dostupne na internetskoj stranici www.pogon.hr, a posebno linkove:

Najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Pogona objavit će se poziv na testiranje te će svi kandidati o istom biti obaviješteni i putem maila. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Kandidati pozvani na testiranje, do termina testiranja moraju pribaviti uvjerenje nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana. Uvjerenje mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno kandidati koji ga dostavljaju na stranom jeziku, dužni su uz isto dostaviti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik.
Ovisno o ostvarenim rezultatima na testiranju kandidati će biti pozvani na razgovor.

Ostvarivanje prava prednosti i zaštita i čuvanje osobnih podataka

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: http://bit.ly/Popis-prava-prednosti

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://bit.ly/Popis-prava-prednosti-zaposljavanje

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Način prijave i rezultati natječaja

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati elektroničkom poštom na mail adresu: tajnistvo@pogon.hr

Naslov: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO „VODITELJ/ICA KOMUNIKACIJE I MARKETINGA“.

Elektronička pošta s prijavom i svom dokumentacijom ne smije biti veća od 25 MB.

Kandidati će dobiti povratnu elektroničku poruku s potvrdom zaprimanja prijave.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 29. siječnja 2024. do 13. veljače do 23:59 sati.

Primitak prijave u propisanom roku utvrđuje se uvidom u vrijeme primitka elektroničke pošte s prijavom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru. Odluka o izboru bit će objavljena i na mrežnim stranicama Pogona sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15 i 69/22).

Izabrani kandidat bit će pozvan na dostavu izvornika natječajne dokumentacije na uvid prije sklapanja ugovora o radu.

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

                                                                                                                  Za Pogon,
                                                                                                                Janja Sesar, ravnateljica

Povezani sadržaj