Katalog informacija - aktualni dokumenti

U nastavku možete pronaći dokumente vezane za rad Pogona - od temeljnih dokumenata poput osnivačkog akta, programskih dokumenata, do planova proračuna, financijskih izvještaja i drugih.

Temeljni dokumenti

Programski dokumenti

Financijski dokumenti

Proračun

Izvještaj proračuna

Informacije o trošenju sredstava

2024.

Javna nabava

Opći akti i odluke

Zakon koji se odnosi na naše područje djelovanja

Sukob interesa

Rad Upravnog vijeća

Zapisnici sjednica Upravnog vijeća

Odluke Upravnog vijeća

Rad Programskog savjeta

Pristup informacijama

Za korisnike