Upravljanje

Pogon su zajednički osnovali Grad Zagreb i Savez udruga Operacija Grad koji okuplja organizacije nezavisne kulture i mladih. Ovakav model omogućuje dugotrajnu održivost koja je rezultat uravnoteženoga odnosa između javnog financiranja i nadzora s jedne strane te nezavisnog programiranja i participativnog donošenja odluka s druge.

Uloga Grada Zagreba je osigurati primjerene prostore i osnovna sredstva za temeljno funkcioniranje i odvijanje programa. Produkciju programa financiraju organizacije korisnice, odnosno partneri Pogona.

Pogonom upravlja Upravno vijeće. Putem Programskog savjeta, kojega među sobom biraju organizacije koje su se uključile u Savez udruga Operacija Grad, u proces donošenja odluka uključeni su i korisnici. Pri izgradnji i pri svim većim izmjenama modela korištenja, osim Programskog savjeta raspravljaju i sve zainteresirane organizacije.

Osnivači

Osnivači nadgledaju rad Pogona, donose važne odluke o djelatnostima i razvoju centra, daju suglasnost na temeljne dokumente i druge akte. Upravno vijeće upravlja Pogonom i sastoji se od tri člana. Jednog člana Upravnog vijeća imenuje Gradska skupština Grada Zagreba iz reda uglednih kulturnih i umjetničkih djelatnika, drugog člana bira skupština Saveza udruga Operacija Grad, dok trećeg člana iz svojih redova biraju stručni djelatnici Pogona na način određen Statutom te imenuju ravnatelja.

Primarna uloga Saveza je da okuplja organizacije koje djeluju na ovom području i tako osigura programe koji će se odvijati u Pogonu. Na taj se način osigurava i dodatno programsko financiranje iz različitih domaćih i stranih izvora. Učlanjivanjem u Savez, sve organizacije koje to žele, mogu ravnopravno sudjelovati u upravljanju centrom.  Informacije kako postati članicom Saveza potražite ovdje. Članstvo u Savezu nije uvjet za korištenje resursa Pogona.

Ključna uloga Grada Zagreba je osigurati primjerene prostore i osnovna sredstva za temeljno funkcioniranje Pogona i odvijanje programa. Grad također ima ulogu javnog nadzora korištenja gradske imovine te nadgledanja rada centra kao javne ustanove. Uloge, ovlasti i odgovornosti osnivača precizno su definirane i u temeljnim dokumentima.

Organizacijska struktura

Upravno vijeće upravlja Pogonom, donosi temeljne dokumente o radu Pogona i odlučuje o raspodjeli financijskih sredstava Pogona. Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Pogona te ga zastupa prema trećim osobama. Nakon provedenoga javnog natječaja ravnatelja predlaže Upravno vijeće, a imenuje ga Skupština Grada Zagreba. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine. Odgovoran je za ukupni rad centra, a upravlja centrom u suradnji s Upravnim vijećem, Programskim savjetom, zaposlenicima i drugim suradnicima.

Programski savjet stručno je savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika organizacija civilnog društva koje raspravlja o pravilima i procedurama korištenja resursa (modelu rada), programskom usmjerenju i dugoročnim programskim planovima te razmatra eventualne žalbe na odluke koordinatora programa. Programski savjet ima pet članova, a oni se biraju iz redova članova Saveza udruga Operacija Grad na mandat od tri godine.