Aktivnosti

Aktivnosti

Projekt Svi za Pogon, Pogon za sve - Participativna Pogonova sezona ima za cilj unaprijediti postojeći model upravljanja Pogonom uključujući u obrazovne, istraživačke, kulturne i promotivne aktivnosti sve dionike uključene u upravljanje i korištenje Pogona.

Projekt Svi za Pogon, Pogon za sve - Participativna Pogonova sezona uključuje radionicu za organizacije civilnog društva o sudioničkom upravljanju u perspektivi kontinuirane transformacije kulturnog polja, javnu kampanju koja promiče model civilno-javnog partnerstva, konferenciju o primjerima dobre prakse civilno-javnih partnerstava u EU i šire, radionicu pripreme i provedbe participativnih kulturnih i umjetničkih programa u kontekstu institucija koje implementiraju model sudioničkog upravljanja, mapiranje i analizu potreba korisnika Pogona u svrhu unaprjeđenja modela upravljanja institucijom, analizu različitih modela participativnog upravljanja u kulturi u gradu Zagrebu te Participativnu Pogonovu sezonu i Jedinstvenu vrtnu zabavu.

Pogon u sklopu projekta provodi dvije glavne aktivnosti: Jedinstvenu vrtnu zabavu i Participativnu Pogonovu sezonu.

Participativna Pogonova sezona

Participativna Pogonova sezona ima za cilj uključiti organizacije civilnog društva i građane u programiranje kulturno-umjetničkih sadržaja u Pogonu. Također svrha projekta je ciljane skupine uključiti u istraživačke, obrazovne, kulturne i umjetničke te promotivne aktivnosti te će ih se tako osnažiti za procese planiranja, programiranja i provedbe civilno-javnog partnerstva u kulturi. Projekt unaprjeđuje model participativnog upravljanja kulturnim ustanovama u koji su uključena tijela javne vlasti, org. civilnog društva I lokalna zajednica na postojećem modelu koji je prepoznat kao primjer dobre prakse na lokalnoj i europskoj razini. U 2019. godini realizirat će se pet javnih programa u suradji s organizacijama i pojedincima.

Jedinstvena vrtna zabava

Jedinstvena vrtna zabava je manifestacija otvorena za javnost, bez naplate, niz kulturno-društvenih sadržaja namijenjenih stanovnicima Trnja ali i ostaloj zainteresiranoj publici. Program se ostvaruje kao suradnja Pogona i udruga koje realiziraju svoje programe u bivšoj tvornici Jedinstvo, a sastoji se od radionica, društvenih igara, nastupa glazbenika, prezentacija i retro vinil plesnjaka za stare i mlade. Cilj je pružiti priliku stanovnicima Trnja da sudjeluju u manifestaciji koju će doživjeti kao svoju te im približiti program i viziju Pogona, kroz izravno sudjelovanje u kulturno-umjetničkim i društvenim aktivnostima.
Jedinstvena vrtna zabava uključuje i proširuje misiju i viziju projekta Svi za Pogon, Pogon za sve - Participativna Pogonova sezona.