Natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu: Tajnik/ica - administrativni/a referent/ica

Raspisali smo natječaj na radnom mjestu "Tajnik/ica - administrativni/a referent/ica" na neodređeno. Rok za prijavu je 26. siječnja 2023.

Na temelju članka 25. Statuta Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade (dalje u tekstu: Pogon), od 21.12.2016.g. i članka 7.,8. i 9. Pravilnika o radu, Pogon, na temelju Odluke Upravnog vijeća Pogona, s 25. sjednice održane dana 21. prosinca 2022. godine raspisuje 

NATJEČAJ

za radno mjesto Tajnik/ica - administrativni/a referent/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Skraćeni opis poslova:

 • obavljanje tajničkih i administrativnih poslova Pogona, ·      
 • pripremanje akata i materijala za sjednice tijela Centra te za kolegije i druge sastanke radnika Centra te vođenje zapisnika, ·      
 • sudjelovanje u izradi nacrta i prijedloga općih akata Centra, ·      
 • izrada narudžbenica i putnih naloga, obavljanje formalne kontrole i evidencije dokumenata te vođenje urudžbenog zapisnika, ·    
 • vođenje financijske evidencije vezane uz projekte, ·    
 • obavljanje kadrovskih poslova, ·      
 • priprema dopisa i korespondencije s poslovnim suradnicima prema uputama ravnatelja.

Detaljan opis posla dostupan je u Pravilniku u unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pogona i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pogona.

Radni odnos se zasniva na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad, u trajanju koje ovisi o stručnoj spremi; do dva mjeseca za SSS, do četiri mjeseca za VŠS, do 6 mjeseci za VSS.

Uvjeti za radno mjesto Tajnik/ica - administrativni/a referent/ica su:

 • SSS općeg, upravnog ili ekonomskog smjera (IV stupanj) ili završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij s ukupno 300 ECTS bodova, odnosno visoka stručna sprema pravnog, upravnog ili ekonomskog usmjerenja ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski (dodiplomski) stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i najmanje 180 ECTS bodova, odnosno viša stručna sprema upravnog ili ekonomskog usmjerenja, a koje je radnik stekao u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13,101/14,60/15, 131/17),
 • jedna godina iskustva u obavljanju sličnih poslova,
 • razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti,
 • dobro poznavanje rada na računalu,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su u elektroničkom obliku obvezni priložiti:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe/diplome),
 2. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio),
 3. dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe/diplome nadležne obrazovne ustanove, preslika svjedodžbe, preslika indeksa ili dr.),
 4. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci
 5. životopis u kojem se taksativno navodi radno iskustvo, obrazovanje, osnovne vještine i sposobnosti i druge važne informacije,
 6. osnovne informacije o kandidatu – ime i prezime, kontakt podaci (adresa, telefon, adresa elektroničke pošte).

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo – do 4 priloga. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://bit.ly/Popis-prava-prednosti-branitelji

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://bit.ly/Popis-prava-prednosti-civilne

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati elektroničkom poštom na mail adresu: tajnistvo@pogon.hr

Naslov: 'NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TAJNIK/ICA - ADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA'

Elektronička poruka s prijavom i svom dokumentacijom ne smije biti veća od 25 MB.

Prijavitelji/ce će dobiti povratnu elektroničku poruku s potvrdom zaprimanja prijave.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 11. siječnja 2023. do 26. siječnja 2023. u 23.59 sati.

Primitak prijave u propisanom roku utvrđuje se uvidom u vrijeme slanja elektroničke pošte s prijavom.

Kandidati će biti pozvani na testiranje i razgovor radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Provjera znanja se sastoji od pismenog i/ili praktičnog dijela provjere znanja i razgovora.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)
- Statut Pogona (dostupan na www.pogon.hr)
- Pravilnik o radu Pogona (dostupan na www.pogon.hr)

Najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za provjeru znanja, na web stranici Pogona objavit će se poziv na provjeru znanja te će svi kandidati o istom biti obaviješteni i putem maila. Kandidat koji ne pristupi provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke. Odluka o rezultatima bit će objavljena i na mrežnim stranicama Pogona sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13, 85/15 i 69/22).

Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Povezani sadržaj