Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Pogona

Upravno vijeće Pogona raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pogona. Rok za slanje prijava je 15 dana od objave.

Na temelju članka 38. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 5., 6. i 7. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br. 96/01 i 98/19) i članka 28. i 29. Statuta Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade od 21.12.2016., Upravno vijeće Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, na temelju Odluke od 01.10.2020. godine, raspisuje javni

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade

Za ravnatelja/icu Centra može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, (“Narodne novine” br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 I 131/17) s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;
 • koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;
 • koja ima tri godine radnog iskustva u djelatnostima kulture;
 • koja pokazuje aktivno znanje jednoga stranog jezika;
 • koja je hrvatski državljanin;
 • koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br.125/11, 144/12, 56/15, 61/15), 101/17, 118/18, 126/19).

Iznimno, za ravnatelja može se imenovati osoba koja nema visoku stručnu spremu, ako se radi o istaknutom i priznatom stručnjaku na području kulture s najmanje deset godina radnog staža.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelj/ica se imenuje na temelju javnog natječaja na vrijeme od 4 godine i ista osoba može biti ponovno imenovana na tu dužnost.

Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Centra.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),
 • dokaz o radnom stažu u djelatnostima kulture (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne stariji od 3 mjeseca),
 • dokaz o aktivnom znanju jednog stranog jezika (preslika potvrde škole stranih jezika ili preslika indeksa i drugi dokazi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili elektronički zapis iz knjige državljana),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • vlastoručno potpisani životopis s opisom dosadašnjeg rada,
 • vlastoručno potpisani prijedlog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Centra.


Natječajna dokumentacija se prilaže u elektroničkom zapisu ili preslici.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaja dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom na adresu:

Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade
s naznakom “Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj”
Kneza Mislava 11
10000 Zagreb

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.

O izboru ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13 i 85/15).

Upravno vijeće Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade
Miljenka Buljević, predsjednica Upravnog vijeća

 

Povezani sadržaj