Natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu: Tajnik/ica - administrativni/a referent/ica

Raspisali smo natječaj na radnom mjestu "Tajnik/ica - administrativni/a referent/ica" u trajanju od 12 mjeseci. Rok za prijavu je 9.12.2020.

Na temelju članka 27. stavka 2. Statuta Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, ravnateljica Janja Sesar, na temelju Odluke od 16. listopada 2020., raspisuje:

Javni natječaj

za zapošljavanje na radnom mjestu: Tajnik/ica - administrativni/a referent/ica – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade je neprofitna ustanova u kulturi, čiji su osnivači Grad Zagreb i Savez udruga Operacija grad. Misija Pogona je pružati kvalitetan i pouzdan servis za produkciju, prezentaciju i afirmaciju nezavisnih suvremenih umjetničkih i kulturnih praksi te za aktivno sudjelovanje mladih u kulturnim i drugim aktivnostima u Zagrebu. Više informacija na našim stranicama.

Skraćeni opis poslova:
- obavljanje tajničkih i administrativnih poslova Pogona, sudjelovanje u pripremi akata Centra, provedba i tumačenja pravnih propisa ustanove, priprema materijala za sjednice i sastanke, pomoć u pripremi i obradi računovodstveno-financijske dokumentacije, vođenje kadrovskih poslova, priprema dopisa i korespondencije prema uputama ravnatelja; detaljan opis posla dostupan je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pogona.

Mjesto rada: Grad Zagreb, Kneza Mislava 11.

Rad se zasniva na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad. Probni rad može trajati najviše od 2 mjeseca do 6 mjeseci, ovisno o stručnoj spremi, kako je definirano Pravilnikom o radu Pogona.

Radnik radi u punom radnom vremenu, u trajanju od 40 sati tjedno.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:

 • SSS općeg, upravnog ili ekonomskog smjera (IV stupanj) ili završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij s ukupno 300 ECTS bodova, odnosno visoka stručna sprema pravnog, upravnog ili ekonomskog usmjerenja ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski (dodiplomski) stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i najmanje 180 ECTS bodova, odnosno viša stručna sprema upravnog ili ekonomskog usmjerenja, a koje je radnik stekao u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18);
 • jedna godina iskustva u obavljanju sličnih poslova;
 • razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti;
 • dobro poznavanje rada na računalu;
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prijava mora sadržavati:

 • Osnovne informacije o kandidatu – ime i prezime, kontakt podaci (adresa, telefon, adresa elektroničke pošte);
 • Životopis u kojem se taksativno navodi radno iskustvo, obrazovanje, osnovne vještine i sposobnosti i druge važne informacije;
 • Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice);
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe za SSS, odnosno potvrde ili diplome za VŠS i VSS);
 • Dokaz o radnom iskustvu (preslika potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca, koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove);
 • Dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe/diplome nadležne obrazovne ustanove, preslika svjedodžbe, preslika indeksa ili dr.).

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo – do 4 priloga. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Od odabranog kandidata zatražit će se pribavljanje uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Natječaj je otvoren 1.12.2020., a rok za podnošenje prijava je 9.12.2020.

Prijava je dostavljena u roku ako je na poštanskom žigu vidljivo da je u pošti zaprimljena prije isteka natječaja. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju isključivo poštom na adresu: Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Kneza Mislava 11, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava kandidata za radno mjesto: Tajnik/ica - administrativni/a referent/ica“.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Kandidati mogu biti pozvani na testiranje i razgovor radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan na testiranje i razgovor, a ne odazove se pozivu, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem pošte u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Zagreb, 01. prosinca 2020.

Povezani sadržaj