Natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu: Suradnik/ca za odnose s javnošću i marketing

Raspisali smo natječaj na radnom mjestu "Suradnik/ca za odnose s javnošću i marketing" u trajanju od 6 mjeseci. Rok za prijavu je 18.12.2020.

Na temelju članka 27. stavka 2. Statuta Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, ravnateljica Janja Sesar, na temelju Odluke od 22. listopada 2020., raspisuje:

Javni natječaj

Za zapošljavanje na radnom mjestu: Suradnik/ca za odnose s javnošću i marketing – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, 6 mjeseci.

POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade je neprofitna ustanova u kulturi, čiji su osnivači Grad Zagreb i Savez udruga Operacija grad. Misija Pogona je pružati kvalitetan i pouzdan servis za produkciju, prezentaciju i afirmaciju nezavisnih suvremenih umjetničkih i kulturnih praksi te za aktivno sudjelovanje mladih u kulturnim i drugim aktivnostima u Zagrebu.
Više informacija na našim stranicama.

Opis poslova: - prikuplja i priprema materijale potrebne za promidžbu i marketing programa i projekata te Centra u cjelini, uređuje vijesti, najave i druge oblike informiranja javnosti, vodi komunikaciju s javnošću putem internetskih alata, pomaže u pripremi internetskih, tiskanih i drugih izdanja Centra, dokumentira pojedina programska događanja i druge aktivnosti Centra, pomaže u prikupljanju i sistematiziranju dokumentacije o programima i radu Centra, surađuje s djelatnicima Centra u ostvarivanju zasebnih i zajedničkih poslova, te organizaciji i realizaciji svih programa ustanove, obavlja administrativne poslove iz svog djelokruga rada te obavlja i ostale poslove i zadatke po potrebi i po nalogu ravnatelja.

Mjesto rada: Grad Zagreb, Kneza Mislava 11.

Rad se zasniva na određeno vrijeme, do 30. lipnja 2021., uz obvezni probni rad. Radnik radi u nepunom radnom vremenu, u trajanju od 20 sati tjedno. Radno vrijeme se raspoređuje fleksibilno, ovisno o potrebama posla.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:

  • SSS ili završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij s ukupno 300 ECTS bodova, odnosno visoka stručna sprema društvenog ili humanističkog usmjerenja ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski (dodiplomski) stručni studij u trajanju od najmanje tri godine i najmanje 180 ECTS bodova, odnosno viša stručna sprema društvenog ili humanističkog usmjerenja koju je radnik stekao u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18);
  • razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti;
  • dobro poznavanje rada na računalu;
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će se dati kandidatima koji imaju iskustvo rada u području suvremene kulture s naglaskom na izvedbene umjetnosti.

Prijava mora sadržavati:

  • Osnovne informacije o kandidatu – ime i prezime, kontakt podaci (adresa, telefon, adresa elektroničke pošte);
  • Životopis u kojem se taksativno navodi radno iskustvo, obrazovanje, osnovne vještine i sposobnosti i druge važne informacije;
  • Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice);
  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe za SSS, odnosno potvrde o završetku studija ili diplome za VŠS i VSS);
  • Dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe/diplome nadležne obrazovne ustanove, preslika svjedodžbe, preslika indeksa ili dr.).

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo – do 4 priloga. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Od odabranog kandidata zatražit će se pribavljanje uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Natječaj je otvoren 10.12.2020., a rok za podnošenje prijava je 18.12.2020.

Prijava je dostavljena u roku ako je na poštanskom žigu vidljivo da je u pošti zaprimljena prije isteka natječaja. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju isključivo poštom na adresu: Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Kneza Mislava 11, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava kandidata za radno mjesto: Suradnik/ca za odnose s javnošću i marketing“.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Kandidati mogu biti pozvani na testiranje i razgovor radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan na testiranje i razgovor, a ne odazove se pozivu, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem pošte u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Zagreb, 10. prosinca 2020.

Povezani sadržaj